Financování

Kolik se v REsolaru platí?
Legislativou stanovená výše recyklačních příspěvků na tzv. historické panely (tj. pro pro provozovatele FVE) je 8,50 za každý kilogram instalovaného panelu, hrazeno po dobu pěti let v letech 2014 - 2018. U solárních panelů uvedených na trh do 1.1.2013 se hmotnost panelu určuje podle výkonu panelu (P) a určené průměrné hmotnosti panelu připadající na jednotku výkonu (K), což je stanoveno 0,11 kg. Tedy hmotnost solárního panelu pro výpočet minimální výše příspěvku (M) = P x K

Jak často budu do REsolar platit?
Provozovatelé FVE museli dle zákona o odpadech odvádět příspěvky po dobu pěti let od roku 2014 do 2018 a to formou rovnoměrných plateb. REsolar stanovil splatnost příspěvku s ohledem na cash-flow provozovatelů jednou ročně, a to vždy k 31.8. daného roku.

Kde jsou prostředky na recyklaci uloženy, jak jsou zajištěny? Jsou zhodnocovány?
Prostředky musí být v souladu s legislativou uloženy na zvláštních účtech vedených u bank se sídlem v ČR.  Nakládání s prostředky je omezeno tak, že mohou být zhodnocovány jen prostřednictvím velmi konzervativních nástrojů (termínované vklady, depozitní směnky, dluhopisy, apod.).
 
Jak jsou prostředky zhodnocovány a získám z toho něco jako provozovatel FVE?
Prostředky jsou s ohledem na dlouhou dobu vázanosti zhodnocovány nadstandardní úrokovou mírou. Úroky jsou každému z provozovatelů FVE každoročně připisovány a vykazovány v rámci ročního vyúčtování recyklačních příspěvků.

Jak bude naloženo s příspěvky po zajištění likvidace všech panelů?
Po zajištění ekologické likvidace všech panelů daného provozovatele FVE bude provedeno tzv. zákonné vyúčtování skutečných nákladů a vrácen případný "přeplatek" nebo doúčtován nedoplatek na uhrazených příspěvcích.

Jakým způsobem můžeme kontrolovat stav námi zaplacených příspěvků a Vámi vynaložených nákladů na likvidaci odpadu?
Každý rok od nás nejpozději do 30.6. obdržíte aktuální přehled Vašich uhrazených záloh včetně úroků z vložených prostředků spolu s realizovanými náklady na sběr, přepravu, zpracování a provoz kolektivního systému. Zároveň pravidelně předkládáme auditovanou výroční zprávu včetně účetní závěrky.
 
Jak zajistíte provozovatelům FVE, že budou režijní náklady společnosti minimální?
Veškeré režijní náklady jsou pod kontrolou vlastníků a členů dozorci rady složené ze zástupců provozovatelů FVE a oborových asociací. Nad rámec toho má REsolar stanoven smluvní limit administrativních nákladů, které může každému provozovateli FVE vyúčtovat. 

Podléhají příspěvky na recyklaci DPH?
Ano, k příspěvkům na recyklaci solárních panelů je vždy připočítána základní sazba DPH dle platných právních předpisů.
 
Je nutné se registrovat do kolektivního systému a odvádět minimální příspěvek na recyklaci, když jsem zakoupil solární panely, které jsou zahrnuty do jiného recyklačního sytému, jako například do PV Cycle?
Systém PV Cycle není s českou legislativou bohužel kompatibilní. Legislativa České republiky umožňuje registraci pouze do systému, který má platné oprávnění od MŽP.

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME