Pro výrobce a dovozce panelů

Jsem výrobce a dovozce panelů

Jaké mám zákonné povinnosti?

Recyklaci solárních panelů nařizuje Evropská směrnice a novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech z roku 2012. Povinnosti spojené s recyklací solárních panelů uvedených na trh po 1. 1. 2013  jsou přeneseny na výrobci nebo dovozce panelů, kteří se musí registrovat v Seznamu výrobců elektrozařízení vedeného MŽP do 60ti dnů od uvedení prvních panelů na trh. Zajistit splnění těchto povinností lze dvěma způsoby:
 1. individuálním nebo solidárním systémem s poskytnutím finanční záruky,
 2. prostřednictvím kolektivního systému.
Výrobce nebo dovozce panelů musí dále zajistit:
 • podání návrhu na zápis do Seznamu výrobců, který vede MŽP
 • označení solárních panelů symbolem elektrického a elektronického zařízení a svou značkou
 • zajistit financování recyklace panelů a informování konečných uživatelů výrobků

Proč se stát klientem REsolar 

Důvody, proč je smlouva s REsolar výhodná pro výrobce a dovozce panelů:
 • Uzavřením smlouvy s REsolar splníte veškeré zákonné povinnosti, které vyplývají z novely zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech včetně registrace do Seznamu vedeného MŽP. Zajistíme pro vás přeregistraci z jiného kolektivního systému.
 • Hospodaření společnosti REsolar je nastaveno jako neziskové. Naším cílem je minimalizovat průběžné náklady na recyklaci solárních panelů.
 • Nebudeme budovat rozsáhlou a nákladnou síť sběrných míst, naopak chceme primárně využívat provozovny jednotlivých FVE a jejich stávající instalační a servisní společnosti s cílem ušetřit provozní náklady a přizpůsobit fungování kolektivního systému reálné potřebě recyklace zejména v nejbližších letech.
 • První platbu příspěvků za panely prodané po 1. 1. 2013 stanovíme až v roce 2014 na základě souhrnného ročního hlášení za rok 2013.
 • Zajistíme odvoz vašich vysloužilých solárních panelů bez stanoveného limitu na minimální množství formou pravidelných svozů.
 • Budeme využívat cenově nejvýhodnější partnery pro ekologickou likvidaci solárních panelů. O likvidaci jednotlivých panelů vystavíme konečným uživatelům panelů certifikát o ekologické recyklaci odpadu použitelný pro případ kontroly ze strany státních institucí.
 • Budeme i nadále prosazovat společné zájmy výrobců nebo dovozců panelů a provozovatelů FVE na poli recyklace solárních panelů a fotovoltaiky.

Jak se registrovat do systému REsolar 

Pro registraci jsou potřeba udělat následující kroky:
 1. Vyplnit údaje o vaší společnosti přímo do smlouvy (vpisovatelné PDF) a poté smlouvu vytisknout 2 x (bez smluvních podmínek) nebo vyplnit smlouvu ručně po vytištění
 2. Nechat smlouvu podepsat statutárním zástupcem, případně osobou jednající na základě plné moci.
 3. Vyplnit a přiložit Přílohu č. 1, 2, 3, 4 a 5.
  (plná moc a souhlas výrobce solárních panelů musí být úředně ověřeny)
 4. Podepsané dokumenty zaslat na sídlo společnosti: REsolar s.r.o., Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5.


Související dokumenty ke stažení

Direktiva WEEE

(směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)

Směrnice vstoupila v platnost 13. srpna 2012, přičemž všechny členské státy mají povinnost směrnici zapracovat do národní legislativy nejpozději do 14. února 2014.
Klíčová sdělení směrnice týkající se solárních panelů:
 • Solární panely patří do 4. skupiny elektrozařízení, tj. spotřební elektronika a fotovoltaické panely.
 • U zařízení s dlouhým životním cyklem, která spadají do oblasti působnosti této směrnice, jako jsou například solární panely, by mělo být co nejlépe využito stávajících systémů sběru elektroodpadu.
Direktiva WEEE ke stažení.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Klíčová sdělení zákona 185/2001 Sb. týkající se solárních panelů, který byl novelizován v roce 2012:
 • Za recyklaci solárních panelů uvedených na trh po 1. lednu 2013 zodpovídá výrobce
 • Za recyklaci solárních panelů uvedených na trh před 1. lednem 2013 zodpovídá provozovatel solární elektrárny
 • Provozovatel musí prostřednictvím kolektivního systému zajistit, že panely z jeho elektrárny budou po skončení životnosti ekologicky zlikvidovány (svou povinnost provozovatel solární elektrárny splní prostřednictvím rovnoměrných dílčích plateb poskytovaných minimálně s roční periodicitou počínaje od 1. ledna 2014 tak, aby financování bylo plně zajištěno nejpozději do 1. ledna 2019).

Vyhláška č. 352/2005 Sb.

Klíčová sdělení vyhlášky č. 352/2005 Sb., upravující nakládání a financování nakládání s odpady ze solárních panelů, která byla novelizována dne 28.6.2013:
 • Vyhláška stanoví minimální výši příspěvku pro výrobce nebo dovozce panelů ve výši 8,50 Kč/kg panelu (dle skutečné hmotnosti)
 • V případě zrušení kolektivního systému budou vybrané příspěvky převedeny do jiného kolektivního systému nebo na výrobcem zřízený účelově vázaný účet

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME