Důležité související dokumenty

Direktiva WEEE

(směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)

Směrnice vstoupila v platnost 13. srpna 2012, přičemž všechny členské státy mají povinnost směrnici zapracovat do národní legislativy nejpozději do 14. února 2014.
Klíčová sdělení směrnice týkající se solárních panelů:
 • Solární panely patří do 4. skupiny elektrozařízení, tj. spotřební elektronika a fotovoltaické panely.
 • U zařízení s dlouhým životním cyklem, která spadají do oblasti působnosti této směrnice, jako jsou například solární panely, by mělo být co nejlépe využito stávajících systémů sběru elektroodpadu.

Direktiva WEEE ke stažení.

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.

Klíčová sdělení zákona 185/2001 Sb. týkající se solárních panelů, který byl novelizován v roce 2012, 2014 a 2015:
 • Za recyklaci solárních panelů uvedených na trh po 1. lednu 2013 zodpovídá výrobce
 • Za recyklaci solárních panelů uvedených na trh před 1. lednem 2013 zodpovídá provozovatel solární elektrárny
 • Definuje solární panel jako elektrozařízení tvořené fotovoltaickými články a určené k přímé výrobě elektřiny ze slunečního záření
 • Výrobce nebo dovozce panelů musí individuálně nebo prostřednictvím kolektivního systému zajistit financování recyklace panelů -  v případě individuálního systému je povinen poskytnout finanční záruku na účelově vázaný bankovní účet
 • Výrobce nebo dovozce musí být registrován v Seznamu výrobců, který vede MŽP https://isoh.mzp.cz/WebElektro/Firma/PovinneOsoby

Vyhláška č. 352/2005 Sb.

Klíčová sdělení vyhlášky č. 352/2005 Sb., upravující nakládání a financování nakládání s odpady ze solárních panelů, která byla novelizována v roce 2013 a 2014:
 • Minimální výši příspěvků výrobců, kteří plní povinnosti stanovené pro nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh po 1. lednu 2013 v rámci kolektivního systému, stanoví provozovatel kolektivního systému – výše příspěvku musí odpovídat násobku hmotnosti solárních panelů, které výrobce v daném období uvedl na trh, a sazbě vypočítané podle přílohy č. 10 k této vyhlášce
 • V případě zrušení kolektivního systému budou vybrané příspěvky převedeny do jiného kolektivního systému nebo na výrobcem zřízený účelově vázaný účet
 • Výrobce nebo dovozce musí zajistit označení solárních panelů symbolem elektrického a elektronického zařízení a svou značkou, dále musí zajistit informování konečných uživatelů panelů o způsobech recyklace solárních panelů

Změny vyhlášky dané novelou platné od 1.10.2014:

 • stanovuje podskupiny elektrozařízení spadající do jednotlivých skupin vyjmenovaných v příloze zmíněného zákona č.184/2014 Sb. (§ 3 a příloha    č. 1 vyhlášky)
 • upravuje elektronické provádění zápisů do Seznamu výrobců elektrozařízení (§ 5 a § 5a, přílohy č. 2 a 3 vyhlášky)
 • z vyhlášky byla vypuštěna část, která omezovala možnost financování recyklace tzv. historických elektrozařízení z domácností uvedená na trh do 13. srpna 2005 výhradně na využití pouze jednoho kolektivního systému v každé skupině elektrozařízení (§ 5 vyhlášky)
 

 


 

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME